Algemene Voorwaarden


Algemene VoorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN

PEDICURE PRAKTIJK  Total Foot Care 

Oostlaan 8, 9642 PT  VEENDAM-NLPedicure praktijk Total Foot Care staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en per 1 januari 2015 van kracht is geworden.


1. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk Total Foot Care en een cliënt waarop Pedicure praktijk Total Foot Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Pedicure praktijk Total Foot Care aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.


2. Diensten

1. Pedicure praktijk Total Foot Care staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode, uitgegeven door het HBA.

2. Pedicure praktijk Total Foot Care licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Pedicure praktijk Total Foot Care vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. Pedicure praktijk Total Foot Care acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode, uitgegeven door het HBA.

4. Pedicure praktijk Total Foot Care zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

5. Pedicure praktijk Total Foot Care is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.

6. Pedicure praktijk Total Foot Care is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.


3. Afspraken

1. Indien de cliënt is verhindering voor een afspraak, dient deze dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure praktijk Total Foot Care door te geven. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure praktijk Total Foot Care daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk Total Foot Care de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

3. Pedicure praktijk Total Foot Care zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen.


4. Ambulant

1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure praktijk Total Foot Care gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke werk omgeving.


5. Tarieven en betaling

1. Pedicure praktijk Total Foot Care vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden. 

2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling te betalen.

3. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Pedicure praktijk Total Foot Care.

4. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan Pedicure praktijk Total Foot Care, zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.

5. Indien een reeks behandelingen vroegtijdig wordt afgebroken, dan kan Pedicure praktijk Total Foot Care in overleg overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, afhankelijk van de reeds uitgevoerde behandelingen. Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen van Pedicure praktijk Total Foot Care omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de cliënt zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd.


6. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Pedicure praktijk Total Foot Care correcte, naar waarheid, gegevens, welke voor Pedicure praktijk Total Foot Care relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening.

2. Pedicure praktijk Total Foot Care neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming ersoonsgegevens.

3. Pedicure praktijk Total Foot Care zal gegevens van de cliënt gebruiken binnen de eigen praktijk. Uitsluitend met instemming van de cliënt kan Pedicure praktijk Total Foot Care behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing.

4. Indien noodzakelijk, kan Pedicure praktijk Total Foot Care contact opnemen met de huisarts of medisch specialist voor overleg, tenzij cliënt op dat moment duidelijk aangeeft daar op tegen te zijn.

5. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijde in te zien door de cliënt.


7. Geheimhouding

1. Pedicure praktijk Total Foot Care verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van het medisch dossier en alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Pedicure praktijk Total Foot Care. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk Total Foot Care verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


8. Aansprakelijkheid

1. Pedicure praktijk Total Foot Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

2. Pedicure praktijk Total Foot Care is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

3. Pedicure praktijk Total Foot Care is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Pedicure praktijk Total Foot Care of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen. De bedrijfsaansprakelijkheid bedraagt, in geval van verwijtbaar (letsel)schade, ten hoogte van het dan conform polis geldende verzekerd bedrag per gebeurtenis.

4. De cliënt is tegenover Pedicure praktijk Total Foot Care aansprakelijk voor door Pedicure praktijk Total Foot Care geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.


9. Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk contact met Pedicure praktijk Total Foot Care opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.

2. Pedicure praktijk Total Foot Care dient klachten afdoende te onderzoeken. Pedicure praktijk Total Foot Care zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden verwacht.

3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie.


10. Geschillenregeling

Pedicure praktijk Total Foot Care is via ProVoet aangesloten bij De Geschillencommissie voor de uiterlijke verzorgingsbranche.

1. Geschillen tussen cliënt en Pedicure praktijk Total Foot Care over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door Pedicure praktijk Total Foot Care aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij Pedicure praktijk Total Foot Care heeft ingediend.

3. Nadat de klacht bij Pedicure praktijk Total Foot Care is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij De Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. De beslissingen van De Geschillencommissie geschieden zijn een bindend advies.


11. Garantie op producten

1. Pedicure praktijk Total Foot Care geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen van Pedicure praktijk Total Foot Care omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is.

Dit is uitsluitend te beoordelen door Pedicure praktijk Total Foot Care zelf.


12. Beschadiging en diefstal

1. Pedicure praktijk Total Foot Care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

2. Pedicure praktijk Total Foot Care meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.


13. Gedrag

1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. In het hele pand geldt een rookverbod.

2. De behandelruimten zijn uitsluitend toegankelijk na toestemming van Pedicure praktijk Total Foot Care.

4. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Total Foot Care het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden.


14. Slotbepaling

1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Pedicure praktijk Total Foot Care: www.total-footcare.nl.     Total Foot Care   

    Medische Pedicure Praktijk Veendam

Copyright © All Rights Reserved.